Tartalom

I. POMPART SZÉPSÉGSZALON  ADATVÉDELMI  ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

II. HÍRLEVÉL-, VALAMINT CÉLZOTT REKLÁMCÉLÚ ÜZENET KÜLDÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

I. POMPART SZÉPSÉGSZALON  ADATVÉDELMI  ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

Hatályos: 2018. szeptember 24. napjától

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

E szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy meghatározza a Naxel Hungary Kft. mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő; székhelye: 1173 Budapest, Ferihegyi út 81. I/3.) által üzemeltetett PompArt szépségszalon által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő vendégek szolgáltatások megrendelése során megadott adatai alapján készített nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát. A szabályzat célja továbbá, hogy biztosítsa az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) előírásai, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján a személyes adatok védelmét és biztonságát.

2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Visszatérés a főoldalra

3. FOGALMAK

1) Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezeléseket illetően a szolgáltatást megrendelő személy.

2) Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mind-addig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

3) Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4) Bűnügyi személyes adat: A büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5) Közérdekű adat: az adatkezelő kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;

6) Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

7) Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését ad-ja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

8) Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

9) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10) Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

11) Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

12) Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

13) Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

14) Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

15) Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

16) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok el-végzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

17) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jog-szabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

18) Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

19) Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

20) Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

21) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

22) Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

23) Az adatkezelés célhoz kötöttsége és arányossága: személyes adatot gyűjteni, kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, a céleléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Ha az adatkezelés cél-ja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat törölni kell.

24) Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

25) Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

26) Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ez a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Visszatérés a főoldalra

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSEK SZABÁLYAI

Adatkezelő kizárólag a vállalt szolgáltatás teljesítésével összefüggésben jogosult személyes adatokat kezelni, ideértve az adattovábbítást és adatfeldolgozást is.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a fel-vett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának engedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.

Az Adatkezelő adatkezelést végző alkalmazottai vagy megbízottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

5. ADATTOVÁBBÍTÁS BELFÖLDRE ÉS KÜLFÖLDRE

Személyes adat kizárólag az érintett részére kerül továbbításra belföldön. Adattovábbítás külföldre nem történik.

Visszatérés a főoldalra

6. ADATBIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK

A SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATON TÁROLT ADATOK

A hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerverek fájlrendszerét az adatvesztést elkerülő módon kell kialakítani (RAID technológia).

A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból napi mentést kell készíteni. A mentés a központi szerver teljes adatállományára vonatkozik, és mágneses adathordozóra történik. A lementett adatokat tároló mágneses adathordozót tűzbiztos helyen és módon kell tárolni.

VÍRUSVÉDELEM

A személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan kell gondoskodni.

HÁLÓZATI VÉDELEM

A rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a hálózathoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.

MANUÁLISAN KEZELT ADATOK

Adatkezelő az időpontfoglalással, szolgáltatás igénybevételével adott hozzájárulás alapján kezeli az érintett által megadott személyes adatokat.

adatkezelés célja: a szépségszalon által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó az ajánlatkérés vagy a szolgáltatás megrendelés során megadott adatok tekintetében a szerződés megkötését megelőző tájékozódás érdekében, valamint a szolgáltatás megrendelés teljesítése érdekében szükséges. Az adatok megadása az időpontfoglalásra adott válasz, valamint a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megkötése érdekében elengedhetetlen.

kezelt adatok köre: az ajánlatkérés, valamint a szolgáltatás megrendelés során meg-adott adatok (név, születési idő, telefonszám, email cím, lakcím, tartózkodási hely, számlázási név,-és cím, )

adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás megrendelésekor adott önkéntes hozzájárulás

adattárolás határideje: az időpontfoglalástól számított 1 évig papír alapon, 2 évig elektronikus adatbázisban, 10 évig a számlázó programban

adattovábbítás: az adatkezelő a kezelt adatokat kizárólag a megrendelt szolgáltatás teljesítése érdekében továbbítja

adatkezelés során az adatokat megismerhetik továbbá: az ügyfél, mint érintett ajánlatkérését, megrendelését feldolgozó alkalmazottak, a megrendelt szolgáltatás teljesítésében közreműködő alkalmazottak, megbízottak, adminisztrátorok, és az adatbiztonságért felelős informatikusok

7. JOGORVOSLAT

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, kérheti továbbá az adatkezelés korlátozását, valamint, hogy az adatait géppel olvasható formában az adatkezelőtől megkapja (adathordozhatósághoz való jog) az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa meg-bízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jog-alapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adat-kezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adat-kezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdek-ében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a hatóság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

Visszatérés a főoldalra

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ezen szabályzat 2018. szeptember 24. napján lép hatályba.

II. HÍRLEVÉL-, VALAMINT CÉLZOTT REKLÁMCÉLÚ ÜZENET KÜLDÉSÉRE VONATKOZÓ
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Naxel Hungary Kft. mint a PompArt szépségszalont üzemeltető adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő; székhelye: 1173 Budapest, Ferihegyi út 81. I/3) az informatikai önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel összhangban a személyes adatok védelme érdekében az adatkezelés rendjét meghatározva az alábbi adatkezelési szabályzatot alkotja:

1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az Adatkezelő személyes adatot – mely az érintett személlyel kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés – az érintett előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása esetén kizárólag hírlevél és célzott reklámcélú üzenet küldése céljából kezel.
Adatkezelő különleges adatot nem kezel.
Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot Adatkezelő kizárólag csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel.
A kezelt adatok az alábbiak: név, e-mail cím, születési idő
Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintett csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett hozzájárul. Adatkezelő a hozzájárulást megadottnak tekinti, amennyiben az érintett jelen szabályzat elolvasását követően előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul a hírlevelek valamint a célzott reklámcélú üzenetek küldéséhez és a személyes adatokat megadja és önkéntesen elküldi. Az érintett személyes adatainak megadásával és elküldésével hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban az adatkezelés során összegyűjtse, rögzítse, rendszerezze, tárolja.

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy törvény eltérő rendelkezése hiányában, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy mint adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Visszatérés a főoldalra

3. AZ ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A személyes adatokat a hírlevél és célzott reklámcélú üzenet küldése céljából a hírlevelet, reklámcélú üzenetet kiküldő alkalmazottak, és az adatbiztonságért felelős informatikusok ismerhetik meg.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja, a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

4. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Adatkezelő jelen szabályzattal tájékoztatja érintettet, hogy tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatinak törlését és zárolását kérheti a szepseg@pompart.hu e-mail címre vagy a 1173 Budapest, Ferihegyi út 81. 1/3 címre küldött kérelmével.
Kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Ön általa illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A tájékoztatást az adatkezelő csak az Infótörvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infótörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az érintett bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat.

A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel: +36 1 391 1400 email: ugyfelszolgalat@naih.hu

A tájékoztatást Adatkezelő kizárólag az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 16.§ (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén jogosult megtagadni.
A személyes adatot törölni kell az érintett kérelmén túl akkor is, ha annak kezelése jogellenes, ha az hiányos vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt bíróság vagy más hatóság elrendelte.
Az adatkezelési szabályzat betartása az adatkezelő valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező érvényű.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása hozzájárulása nélkül közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Adatkezelő a tiltakozást tartalmazó kérelmet a benyújtástól számított 15 napon belül megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésében a kérelmezőt tájékoztatja. Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

Adatkezelő tájékoztatja érintettet, hogy jogainak megsértése esetén a bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az adott megyei Törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.

Visszatérés a főoldalra

5. HÍRLEVÉLRŐL-, VALAMINT CÉLZOTT REKLÁMCÉLÚ ÜZENETRŐL TÖRTÉNŐ LEIRATKOZÁS

A hírlevél, -valamint célzott reklámcélú üzenet küldésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a hírlevél,- valamint célzott reklámcélú üzenet küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek nyilvántartásából törölni kell a hozzájáruló nyilatkozat visszavonására vonatkozó nyilatkozat megérkezésekor. A visszavonó nyilatkozat visszavonását követően hírlevél-,valamint célzott reklámcélú üzenet az érintettnek nem küldhető.
A nyilatkozat az alábbi postacímre küldött levéllel vonható vissza: 1173 Budapest, Ferihegyi út 81. 1/3
A nyilatkozat az alábbi e-mail címre küldött üzenettel vonható vissza: szepseg@pompart.hu